Thông tin về Ban điều hành

Chuyên mục: Hướng tới kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1967-2017) Được đăng: Chủ nhật, 21 Tháng 4 2013 Viết bởi Super User

Trong cuộc họp lần 14 Hội nghị có bổ sung một số thành viên trong BĐH Nông Lâm Súc Tây Ninh.Để tiện việc liên hệ Trang Nhà xin đăng thông tin của thành viên.Quý vị có thể cung cấp các thông tin Nông Lâm Súc qua địa chỉ nầy

 

BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

1.Nguyễn Quốc Nam SDĐ 0918106966 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.Nguyễn Quốc Đông SDĐ 01234599898 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.Nguyễn Văn Điệp SDĐ 0918120088 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.Phạm Thị Ngọc Huệ  SDĐ 0912057004 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.Nguyễn Văn Hoa SDĐ 0963556468

Liên hệ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   BAN ĐIỀU HÀNH
CỰU HỌC SINH NÔNG LÂM SÚC TÂY NINH

BAN CỐ VẤN

 1. Thầy Lý Văn Rỡ- ĐT 066.3841101- 0918117644
 2. Thầy Nguyễn Văn Sỹ - ĐT 066.3849642
 3. Thầy Nguyễn Văn Nhơn- 0918221027

BAN ĐIỀU HÀNH

 1. Hà Thế Mạnh - khóa 1 dđ 0913847288
 2. Nguyễn Quốc Nam -khóa 1 dđ 0918106966
 3. Võ Thị Thu Kiết -khóa 3  ĐT 066.3846097- 0918314796
 4. Nguyễn Thanh Minh - khóa 2 - 0918121975
 5. Nguyễn Thị Bạch Tuyết- khóa 2- 0918270740
 6. Nguyễn Thị Sen  - khóa 3 -01277948072
 7. Nguyễn Thị Kim Tư  - khóa 4-0985229710
 8. Nguyễn Hoàng Phi - khóa 5 - 0918743793 (khóa 5 và các khóa sau)
 9. Tô Kim Lang  - khóa 2- 0918286097

 

Lượt xem: 3934

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com